Kế hoạch tài trợ vận động

Thứ bảy - 31/07/2021 17:32
UBND THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
TRƯỜNG MẦM NON BẮC HÀ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:     /KH-MN

     Bắc Hà, ngày 22 tháng 7 năm 2021

 
KẾ HOẠCH
VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ TRANG THIẾT BỊ, CSVC PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG
CHĂM SÓC GIÁO DỤC NĂM HỌC 2021 - 2022
 
Căn cứ Công văn số 5027/UBND-VX ngày 31/7/2019 của UBND Tỉnh Hà Tĩnh về việc hướng dẫn vận động tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ cho cơ sở giáo dục trên địa bàn Hà Tĩnh;
Căn cứ công văn số 1546/UBND – TCKH – GDDT ngày 25 tháng 6 năm 2021 về việc tập trung triển khai công tác huy động nguồn lực xã hội hóa, tăng cường cơ sở vật chất tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố;
Căn cứ Công văn số 105/UBND ngày 19/7/2021 của UBND phường Bắc Hà TP Hà Tĩnh về việc cho chủ trương trường mầm non Bắc Hà vận động tài trợ năm học 2021-2022 theo văn bản  số 5027/UBND-VX  của UBND Tỉnh Hà Tĩnh;
Căn cứ tình hình thực tế về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhà trường;
Trường mầm non Bắc Hà xây dựng kế hoạch vận động tài trợ, ủng hộ trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động chăm sóc giáo dục năm học 2021 - 2022 cụ thể như sau.
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
1. Khái quát quy mô trường, lớp:  12 nhóm lớp,  dự kiến  340  học sinh.    
2. Thuận lợi:  - Có các văn bản hướng dẫn  về quy trình thực hiện
- Phụ huynh có nhận thức hiểu biết và cùng phối kết hợp trong vấn đề xã hội hoá. Chấp hành nghiêm túc các quy định của nhà trường, địa phương.
- Đời sống phụ huynh khá tương đồng, chủ yếu là viên chức và buôn bán nên không quá khó khăn về kinh tế.
- Trường đạt chuẩn mức độ 2, KĐCL mức độ 3 năm học 2020-2021
3. Khó khăn: - Nhà học 3 tầng nhiều chỗ gạch bong mảng lớn ( Dãy nhà này được bàn giao sử dụng năm học 2014 -2015) trần nhà các phòng vệ sinh bị thấm nước, nhiều cửa sổ bị hỏng bàn lề từ tầng 2,3 của toà nhà rơi xuống đất không thể sữa chữa vì không ai nhận  sữa chữa, các thiết bị của vệ sinh hư hỏng nặng, nhiều cái không dùng được phải thay thế thường xuyên, hệ thống nước rò rỉ trong đường ống của toà nhà. Mùa mưa nước tạt từ phía trước vào thềm của tầng 2,3 nhà 3 tầng cũ gây ngập nước, chảy từ trên tầng 3 xuống tầng 1.
- Hàng năm nhà trường cần bổ sung rất nhiều đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học.
II. MỤC ĐÍCH CỦA CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ:
Tuyên truyền, vận động, khuyến khích các tổ chức cá nhân tài trợ cho nhà trường nhằm mục đích để tăng cường CSVC, trang thiết bị trường, lớp, hỗ trợ các hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng, các hoạt động giáo dục thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa giáo dục của Đảng và Nhà nước.
Nhà trường không coi huy động tài trợ là điều kiện cho việc cung cấp dịch vụ giáo dục và không quy định mức tài trợ cụ thể đối với các nhà tài trợ. Các khoản tài trợ được tiếp nhận, quản lý và thực hiện một cách hiệu quả tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành.
Nhà trường không gắn điều kiện ràng buộc việc tài trợ với việc thụ hưởng dịch vụ giáo dục hoặc quyền hạn khai thác lợi ích kinh tế phát sinh từ các khoản tài trợ.
Việc quản lý và sử dụng các khoản tài trợ đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch theo quy định tại thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân. Công văn số 5027/UBND-VX ngày 31/7/2019 của UBND Tỉnh Hà Tĩnh về việc hướng dẫn vận động tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ cho cơ sở giáo dục trên địa bàn Hà Tĩnh;
III. ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LỢI - CÁC KHOẢN MỤC CẦN TÀI TRỢ.
1. Đối tượng hưởng lợi: Đối tượng hưởng lợi là toàn thể học sinh trong trường, nếu nhận được tài trợ, học sinh được chăm sóc giáo dục trong môi trường có CSVC tốt, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi khang trang, hiện đại đáp ứng yêu cầu chăm sóc và giáo dục, góp phần giúp nhà trường thực hiện xuất sắc nhiệm vụ năm học
Tập thể CB-GV-NV được giảng dạy và công tác trong một môi trường sư phạm xanh - sạch - đẹp, có đầy đủ trang thiết bị, đồ dùng dạy học nhằm nâng cao hiệu quả công tác, đem đến chất lượng chăm sóc giáo dục tốt nhất phục vụ cho mọi đối tượng học sinh.
2. Các khoản mục cần tài trợ: Căn cứ thực trạng trang thiết bị, đồ dùng phục vụ dạy và học, nhà trường dự kiến xây dựng kế hoạch vận động tài trợ các trang bị thiết bị, đồ dùng phục vụ dạy và học cho hoạt động giáo dục năm học 2021 - 2022 như sau:                                                                                  (Đơn vị tính: 1.000đ)
 
TT Nội dung Số tiền Ghi chú
1  Bổ sung 1 ti vi phòng học lớp 5A 12.000  
2 Lắp 19 cánh cửa nhôm kính nhà học phía tây, phía nam 41.240  
3 Sữa chữa, cải tạo ( ốp gạch mặt tường rửa tay, thay thế gạch lát 6 phòng học nhà 3 tầng phía tây, trần nhà vệ sinh, thiết bị  vệ sinh, 1 số đường nước ….) 50.000  
  4 Mành che mưa các lớp tầng 2,3 phía nam 36.226  
5 Mái che di động  sân khấu ngoài trời 28.072  
Tổng cộng      167.538  
 
( Một trăm sáu mươi bảy triệu năm trăm ba mươi tám nghìn đồng chẵn)
IV. ĐỐI TƯỢNG VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ:
1. Các tổ chức, đơn vị doanh nghiệp.
2. Các cá nhân, phụ huynh có lòng hảo tâm, ủng hộ sự nghiệp giáo dục đào tạo.
V. HÌNH THỨC TÀI TRỢ:
Tài trợ bằng tiền hoặc bằng hiện vật.
VI. THỜI GIAN VẬN ĐỘNG, TIẾP NHẬN TÀI TRỢ:
Năm học 2021 - 2022 đến khi hoàn thành mục tiêu, nhu cầu vận động.
VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
BGH nhà trường căn cứ vào kế hoạch năm học và dự toán ngân sách xây dựng kế hoạch vận động các tổ chức cá nhân có lòng hảo tâm tài trợ bằng hiện vật hoặc kinh phí để tăng cường mua sắm CSVC, trang thiết bị hỗ trợ các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ báo cáo phòng GD-ĐT Thành phố Hà Tĩnh xin phê duyệt.
Thành lập tổ tiếp nhận tài trợ, phân công nhiệm vụ các thành viên có trách nhiệm phổ biến rộng rãi mục đích, ý nghĩa, nguyên tắc của hoạt động tài trợ; cung cấp thông tin về thời gian, địa chỉ, tên và số tài khoản tiếp nhận tài trợ.
+ Các tổ chức, cá nhân tài trợ bằng tiền  hoặc hiện vật thông qua Ban tiếp nhận tài trợ (bằng danh sách xác nhận tài trợ), ban tiếp nhận tài trợ có trách nhiệm chuyển giao kinh phí và hiện vật đã tiếp nhận về cho nhà trường. Nhà trường tiếp nhận và sử dụng kinh phí tài trợ theo đúng các văn bản hướng dẫn về nguyên tắc tài chính, ghi tăng tài sản và thực hiện sử dụng và theo dõi tài sản theo quy định hiện hành.
+ Tổ chức thực hiện tổng kết đánh giá hàng năm về công tác tài trợ, báo cáo trước cuộc họp phụ huynh hàng năm.
+ Lập báo cáo thu - chi các khoản tài trợ và công khai kết quả thực hiện theo Công văn số 5027/UBND-VX ngày 31/7/2019 của UBND Tỉnh Hà Tĩnh về việc hướng dẫn vận động tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ cho cơ sở giáo dục trên địa bàn Hà Tĩnh và Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.
VIII. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:
Việc vận động tài trợ trang thiết bị, cơ sở vật chất hỗ trợ các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ phấn đấu hoàn thành trong năm học 2021-2022. Việc tuyên truyền về công tác vận động tài trợ được tiến hành thường xuyên liên tục trong cả năm học. Việc tiếp nhận tài trợ diễn ra ở mọi thời điểm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cá nhân và tổ chức có lòng hảo tâm.
Dự kiến việc huy động tài trợ trang thiết bị, CSVC hỗ trợ các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ sẽ được thực hiện trong năm học. Sau khi hoàn thành kế hoạch, nhà trường sẽ tiếp tục xây dựng các kế hoạch tiếp theo.
Trên đây là Kế hoạch vận động các tổ chức, cá nhân tài trợ trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ năm học 2021-2022 kế hoạch này đã được thông báo rộng rãi tới các cá nhân, các tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ giáo viên nhân viên trong nhà trường, đã được niêm yết công khai theo quy định.
 
Nơi nhận:
 
- Phòng GD-ĐT Thành phố;
- Lưu: VT.                                                                                   
 
 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
Nguyễn Thị Hồng Vinh
 
 
 
 
 
 
 
 

Nguồn tin: Admin::

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập2
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm1
  • Hôm nay359
  • Tháng hiện tại6,167
  • Tổng lượt truy cập372,038
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây