Tờ trình CSVC 2021-2022

Thứ tư - 21/07/2021 16:25
 
 
                                                                         
UBND THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
TRƯỜNG MẦM NON BẮC HÀ
 

Số      /TTr-MN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

        Bắc Hà, ngày 21 tháng 7 năm 2021
 
 
TỜ TRÌNH
Về  nhu cầu mua sắm, sữa chữa cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy và học 
 năm học 2021 – 2022
 
Căn cứ Hướng dẫn 5027 ngày 31 tháng 07 năm 2019 của UBND-VX về việc hướng dẫn vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ cho cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;
Căn cứ Hướng dẫn 37/2019/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành quy định về quy trình tổ chức huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện của nhân dân để xây dựng cơ cở hạ tầng các xã phường, thị trấn trên địa bàn Tỉnh Hà Tĩnh;
Căn cứ Công văn số 105/UBND ngày 19/7/2021 của UBND phường Bắc Hà TP Hà Tĩnh về việc cho chủ trương trường mầm non Bắc Hà vận động tài trợ năm học 2021-2022 theo văn bản  số 5027/UBND-VX  của UBND Tỉnh Hà Tĩnh;
Căn cứ biên bản họp hội đồng trường ngày 7/5/2020;
Căn cứ biên bản khảo sát CSVC ngày 7/5/2021;
Căn cứ tình hình kinh tế và đời sống của nhân dân trên địa bàn;
Tr­êng mÇm non B¾c Hµ kÝnh trình các nội dung sau.  
                                                                       ( Đơn vị tính: 1.000đ)
 
TT Nội dung Dự toán kinh phí Ghi chú
1  Bổ sung 1 ti vi phòng học lớp 5A 12.000  
2 Lắp 19 cánh cửa nhôm kính nhà học phía tây, phía nam 41.240  
3 Sữa chữa, cải tạo ( ốp gạch mặt tường rửa tay, thay thế gạch lát 6 phòng học nhà 3 tầng cũ.  ….) 50.000  
4 Mành che mưa các lớp tầng 2 phía nam 36.226  
5 Mái che di động  sân khấu ngoài trời 28.072  
Tổng 167.538     
 
 
Kính đề nghị UBND Phường Bắc Hà kiểm tra rà soát cã ý kiÕn chØ ®¹o kÞp thêi, t¹o ®iÒu kiÖn cho nhµ tr­êng thùc hiÖn tèt nhiÖm vô n¨m häc 2021 - 2022.
 
                                                                               
N¬i nhËn:                                                                                 HIỆU TRƯỞNG
    - Phòng GD-ĐT ;
    - L­u: VT.
 
 
                                                                              NguyÔn ThÞ Hång Vinh
 
 

Nguồn tin: Admin::

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây