Kế hoạch tài trợ vận động

Thứ bảy - 19/09/2020 08:22
UBND THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
TRƯỜNG MẦM NON BẮC HÀ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:     /KH-MN

                    Bắc Hà, ngày 17 tháng 9 năm 2020

 
KẾ HOẠCH
VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ TRANG THIẾT BỊ, CSVC PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG
CHĂM SÓC GIÁO DỤC NĂM HỌC 2020 - 2021
 
Căn cứ Công văn số 5027/UBND-VX ngày 31/7/2019 của UBND Tỉnh Hà Tĩnh về việc hướng dẫn vận động tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ cho cơ sở giáo dục trên địa bàn Hà Tĩnh;
Căn cứ tình hình kinh tế của địa phương, đời sống của nhân dân trên địa bàn phường Bắc Hà;
Trường mầm non Bắc Hà xây dựng kế hoạch vận động tài trợ, ủng hộ trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động chăm sóc giáo dục năm học 2020 - 2021 cụ thể như sau.
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
1. Khái quát quy mô trường, lớp: Năm học 2020-2021, nhà trường có:
    Tổng số nhóm lớp: 12 nhóm lớp, 380 học sinh.
Trong đó:    - Mẫu giáo 5 tuổi:  4 lớp 
                    - Mẫu giáo 4 tuổi:  4 lớp
                    - Mẫu giáo 3 tuổi:  4 lớp         
2. Thuận lợi:
- Có các văn bản hướng dẫn  về quy trình thực hiện các khoản huy động.
- Phụ huynh có nhận thức hiểu biết và cùng phối kết hợp trong vấn đề xã hội hoá. Chấp hành nghiêm túc các quy định của nhà trường, địa phương.
- Đời sống phụ huynh khá tương đồng, chủ yếu là công chức và buôn bán nên không quá khó khăn về kinh tế.
3. Khó khăn:
Dãy nhà học 3 tầng phía nam do xây dựng từ lâu, nguyên là phòng học của trường THCS Lê Văn Thiêm được cảỉ tạo lại nên bong tróc các phần sơn, hệ thống vệ sinh thường xuyên hư hỏng, phía trước mặt trường là đường Lý Tự Trọng hẹp nên không đảm bảo an toàn cho cô và trẻ trong quá trình hoạt động.
Nhà hiệu bộ đang xây dựng nên không đủ điều kiện hoạt động
Do đặc thù ngành mầm non nên hàng năm nhà trường cần bổ sung rất nhiều đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học. Trong khi đó nguồn ngân sách cấp không đủ để nhà trường đầu tư xây dựng thêm.
II. MỤC ĐÍCH CỦA CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ:
Tuyên truyền, vận động, khuyến khích các tổ chức cá nhân tài trợ cho nhà trường nhằm mục đích để tăng cường CSVC, trang thiết bị trường, lớp, hỗ trợ các hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng, các hoạt động giáo dục thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa giáo dục của Đảng và Nhà nước.
Nhà trường không coi huy động tài trợ là điều kiện cho việc cung cấp dịch vụ giáo dục và không quy định mức tài trợ cụ thể đối với các nhà tài trợ. Các khoản tài trợ được tiếp nhận, quản lý và thực hiện một cách hiệu quả tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành.
Nhà trường không gắn điều kiện ràng buộc việc tài trợ với việc thụ hưởng dịch vụ giáo dục hoặc quyền hạn khai thác lợi ích kinh tế phát sinh từ các khoản tài trợ.
Việc quản lý và sử dụng các khoản tài trợ đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch theo quy định tại thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân. Công văn số 5027/UBND-VX ngày 31/7/2019 của UBND Tỉnh Hà Tĩnh về việc hướng dẫn vận động tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ cho cơ sở giáo dục trên địa bàn Hà Tĩnh;
III. ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LỢI - CÁC KHOẢN MỤC CẦN TÀI TRỢ.
1. Đối tượng hưởng lợi:
Đối tượng hưởng lợi chính là toàn thể học sinh trong trường, nếu nhận được tài trợ, học sinh được chăm sóc giáo dục trong môi trường có CSVC tốt, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi khang trang, hiện đại đáp ứng yêu cầu chăm sóc và giáo dục , góp phần giúp nhà trường thực hiện xuất sắc nhiệm vụ năm học
Tập thể CB-GV-NV được giảng dạy và công tác trong một môi trường sư phạm xanh - sạch - đẹp, có đầy đủ trang thiết bị, đồ dùng dạy học nhằm nâng cao hiệu quả công tác, đem đến chất lượng chăm sóc giáo dục tốt nhất phục vụ cho mọi đối tượng học sinh.
2. Các khoản mục cần tài trợ:
Căn cứ thực trạng trang thiết bị, đồ dùng phục vụ dạy và học, nhà trường dự kiến xây dựng kế hoạch vận động tài trợ các trang bị thiết bị, đồ dùng phục vụ dạy và học cho hoạt động giáo dục năm học 2020 - 2021 như sau:
(Đơn vị tính: 1.000đ)
 
TT Nội dung Số lượng Đơn giá Số tiền Ghi chú
1  Lắp hệ thống camera     59.250  
2 Mua ghế trẻ 150 cái 150 22.500  
3 Mua bổ sung  ti vi phòng học 2  cái 10,500 21.000  
4 Lắp hệ thống máy nóng lạnh 11 cái 3.100 34.100  
5 Mua thiết bị phòng thể chất     17.630  
6 Sữa chữa các loại (thiết bị, đồ dung, đồ chơi lớn, trần nhà vệ sinh, phòng học,….)     25.000  
7 Mua giá đồ chơi 16 cái   49.500  
Tổng cộng     228.980  
 
      (Có các danh mục chi tiết kèm theo)
IV. ĐỐI TƯỢNG VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ:
1. Các tổ chức, đơn vị doanh nghiệp.
2. Các cá nhân, phụ huynh có lòng hảo tâm, ủng hộ sự nghiệp giáo dục đào tạo.
V. HÌNH THỨC TÀI TRỢ:
Tài trợ bằng tiền hoặc bằng hiện vật.
VI. THỜI GIAN VẬN ĐỘNG, TIẾP NHẬN TÀI TRỢ:
Năm học 2020 - 2021 đến khi hoàn thành mục tiêu, nhu cầu vận động.
VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
BGH nhà trường căn cứ vào kế hoạch năm học và dự toán ngân sách xây dựng kế hoạch vận động các tổ chức cá nhân có lòng hảo tâm tài trợ bằng hiện vật hoặc kinh phí để tăng cường mua sắm CSVC, trang thiết bị hỗ trợ các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ báo cáo phòng GD-ĐT Thành phố Hà Tĩnh xin phê duyệt.
Thành lập tổ tiếp nhận tài trợ, phân công nhiệm vụ các thành viên có trách nhiệm phổ biến rộng rãi mục đích, ý nghĩa, nguyên tắc của hoạt động tài trợ; cung cấp thông tin về thời gian, địa chỉ, tên và số tài khoản tiếp nhận tài trợ.
+ Các tổ chức, cá nhân tài trợ bằng tiền thông qua Ban tiếp nhận tài trợ (bằng danh sách xác nhận tài trợ), ban tiếp nhận tài trợ có trách nhiệm chuyển giao kinh phí đã tiếp nhận về cho nhà trường. Nhà trường tiếp nhận và sử dụng kinh phí tài trợ theo đúng các văn bản hướng dẫn về nguyên tắc tài chính.
+ Các tổ chức, cá nhân tài trợ bằng hiện vật thông qua Ban tiếp nhận tài trợ (bằng văn bản xác nhận tài trợ), ban tiếp nhận tài trợ có trách nhiệm chuyển giao hiện vật đã tiếp nhận về cho nhà trường. Nhà trường tiếp nhận ghi tăng tài sản và thực hiện sử dụng và theo dõi tài sản theo quy định hiện hành.
+ Tổ chức thực hiện tổng kết đánh giá hàng năm về công tác tài trợ, báo cáo trước cuộc họp phụ huynh hàng năm.
+ Lập báo cáo thu - chi các khoản tài trợ và công khai kết quả thực hiện theo Công văn số 5027/UBND-VX ngày 31/7/2019 của UBND Tỉnh Hà Tĩnh về việc hướng dẫn vận động tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ cho cơ sở giáo dục trên địa bàn Hà Tĩnh và Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.
VIII. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:
Việc vận động tài trợ trang thiết bị, cơ sở vật chất hỗ trợ các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ phấn đấu hoàn thành trong năm học 2020-2021. Việc tuyên truyền về công tác vận động tài trợ được tiến hành thường xuyên liên tục trong cả năm học. Việc tiếp nhận tài trợ diễn ra ở mọi thời điểm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cá nhân và tổ chức có lòng hảo tâm.
Dự kiến việc huy động tài trợ trang thiết bị, CSVC hỗ trợ các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ sẽ được thực hiện trong năm học. Sau khi hoàn thành kế hoạch, nhà trường sẽ tiếp tục xây dựng các kế hoạch tiếp theo.
Trên đây là Kế hoạch vận động các tổ chức, cá nhân tài trợ trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ năm học 2020-2021 kế hoạch này đã được thông báo rộng rãi tới các cá nhân, các tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ giáo viên nhân viên trong nhà trường, đã được niêm yết công khai theo quy định.
 
Nơi nhận:
 
- UBND phường Bắc Hà;
- Lưu: VT.                                                                                   
 
 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
Nguyễn Thị Hồng Vinh
 
 
 
 
 
 
 
 

Nguồn tin: Admin:

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập3
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm2
  • Hôm nay161
  • Tháng hiện tại9,093
  • Tổng lượt truy cập353,633
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây