Đề án vị trí việc làm PL2

Thứ năm - 08/07/2021 10:09
Phụ lục số 02
KHUNG NĂNG LỰC CỦA VỊ TRÍ VIỆC LÀM
TRƯỜNG MN BẮC HÀ
(Ban hành kèm theo Đề án số 81/ĐA-TMN, Ngày 8/7/2021 của Hiệu trưởng trường MN Bắc Hà
 
 
TT Vị trí việc làm Năng lực, kỹ năng
A Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành  
 
1
 
Vị trí cấp trưởng
1. Năng lực chung
- Có năng lực chuyên môn vững vàng
- Nắm vững chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực công tác;
- Có năng lực tổ chức thực hiện các chủ trương, kế hoạch công tác của ngành, vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể của đơn vị, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ của ngành và phát triển phong trào của đơn vị;
- Có năng lực sáng tạo, dự tính, dự báo, tầm nhìn để xây dựng kế hoạch công tác, chiến lược phát triển của đơn vị,
- Có năng lực điều hành; có kinh nghiệm tổ chức, quản lý; có khả năng quy tụ, tổ chức cán bộ, công chức, viên chức trong nhà trường để chủ trì và phối hợp với các cấp, các ngành, các đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao;
- Chỉ đạo, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể trong nhà trường thưc hiện các nhiệm vụ cấp trên giao.
- Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của nhà trường đảm bảo đúng theo quy định
2. Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành
- Quản lý, tổ chức và hướng dẫn hoạt động dạy học của giáo viên theo yêu cầu đổi mới, phát huy dân chủ, khuyến khích sự sáng tạo, đổi mới phương pháp dạy học của giáo viên;
- Có năng lực trong quản trị nhân sự, tổ chức, hành chính nhà trường.
- Quản lý tài chính, quản lý sử dụng hiệu quả tài sản, TTB, ĐDĐC phục vụ dạy và học và quản lý hành chính, xây dựng và cải tiến các quy trình hoạt động, thủ tục hành chính, quản lý hồ sơ, sổ sách theo quy định.
- Phối hợp với CBGV,NV nhà trường, phụ huynh học sinh để nâng cao hiệu quả giáo dục trẻ.
3. Năng lực chuyên môn
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ĐH SPMN
- Trình độ ngoại ngữ: chứng chỉ TOEFLITP A2;
- Trình độ tin học: UDCNTT cơ bản;
- Trình độ QLGD:  
- Lý luận chính trị: Trung cấp:
4. Kỹ năng
- Kỹ năng sử dụng phần mềm phục vụ công việc
- Kỹ năng tổng hợp, phân tích, đề xuất giải pháp
- Kỹ năng hiểu biết về tâm lý, năng lực của đội ngũ; phân công, giao việc phù hợp với năng lực và vị trí việc làm.
- Kỹ năng vận dụng các phương pháp dạy học, sử dụng các thiết bị, phương tiện dạy học đảm bảo
- Kỹ năng xây dựng, bảo quản, sử dụng hồ sơ quản lý, chỉ đạo,
- Kỹ năng vận dụng các nguyên tắc, phương pháp, hình thức trong chỉ đạo GV tổ chức các hoạt động giáo dục;
- Kỹ năng giao tiếp, ứng xử;
- Kỹ năng giải quyết kiến nghị của viên chức, nhân viên, cha mẹ học sinh liên quan đến nhà trường.
 
 
 
2
 
 
Vị trí cấp phó phụ trách chuyên môn
1. Năng lực chung
- Có năng lực chuyên môn vững vàng;
- Nắm vững chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật về ngành, lĩnh vực công tác;
- Có năng lực tổ chức thực hiện các chủ trương, kế hoạch công tác của ngành, vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể của đơn vị, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ của ngành và phát triển phong trào của đơn vị;
- Có năng lực sáng tạo, tầm nhìn để phối hợp xây dựng kế hoạch công tác, chiến lược phát triển của đơn vị;
- Có năng lực điều hành; có kinh nghiệm tổ chức, quản lý; có khả năng quy tụ, GV,NV trong nhà trường để phối hợp thực hiện nhiệm vụ được giao;
- Có năng lực kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục, rèn luyện của trẻ và kết quả thực hiện nhiệm vụ của giáo viên;
- Chỉ đạo, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể trong nhà trường thưc hiện các nhiệm vụ chuyên môn, hội lễ, các hoạt động trải nghiệm, giao lưu cho cô và trẻ;
- Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của nhà trường đảm bảo đúng theo quy định.
2. Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành
- Quản lý, tổ chức và hướng dẫn hoạt động dạy học của giáo viên theo yêu cầu đổi mới, phát huy dân chủ, khuyến khích sự sáng tạo, đổi mới phương pháp dạy học của giáo viên;
- Quản lý và sử dụng hiệu quả tài. TTB, ĐDĐC phục vụ dạy và học;
- Phối hợp với CBGV,NV nhà trường, phụ huynh học sinh để nâng cao hiệu quả giáo dục học sinh.
3. Năng lực chuyên môn
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ĐH SPMN
- Trình độ Tin học: UDCNTT cơ bản;
- Trình độ QLGD:  
- Lý luận chính trị: Trung cấp:
4. Kỹ năng
- Kỹ năng sử dụng phần mềm phục vụ công vi;
- Kỹ năng tổng hợp, phân tích, đề xuất giải pháp;
- Kỹ năng hiểu biết về tâm lý, năng lực của đội ngũ; phân công, giao việc phù hợp với năng lực và vị trí việc làm;
- Kỹ năng vận dụng các phương pháp dạy học, sử dụng các thiết bị, phương tiện dạy học đảm bảo;
- Kỹ năng xây dựng, bảo quản, sử dụng hồ sơ quản lý, chỉ đạo;
- Kỹ năng vận dụng các nguyên tắc, phương pháp, hình thức trong chỉ đạo GV tổ chức các hoạt động giáo dục;
- Kỹ năng giao tiếp, ứng xử;
- Kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề nảy sinh trong thực tiễn giáo dục. 
 
 
3
 
 
Vị trí cấp phó phụ trách phổ cập GD, công tác nuôi dưỡng
1. Năng lực chung
- Có năng lực chuyên môn vững vàng;
- Nắm vững chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật về ngành, lĩnh vực công tác;
- Có năng lực tổ chức thực hiện các chủ trương, kế hoạch công tác của ngành, vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể của đơn vị, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ của ngành và phát triển phong trào của đơn vị;
- Có năng lực sáng tạo, tầm nhìn để phối hợp xây dựng kế hoạch công tác, chiến lược phát triển của đơn vị;
- Có năng lực điều hành; có kinh nghiệm tổ chức, quản lý; có khả năng quy tụ, tổ chức cán bộ, công chức, viên chức trong nhà trường để phối hợp thực hiện nhiệm vụ được giao;
- Có năng lực kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục, rèn luyện của học sinh và kết quả thực hiện nhiệm vụ của giáo viên;
- Chỉ đạo, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể trong nhà trường thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nuôi dưỡng đảm bảo quy định;
- Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của nhà trường đảm bảo đúng theo quy định.
2. Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành
- Quản lý, tổ chức và hướng dẫn hoạt động dạy học của giáo viên, công tác nuôi dưỡng, sức khỏe trẻ theo quy định;
 - Quản lý và sử dụng hiệu quả tài. TTB, ĐDĐC phục vụ dạy và học;
- Phối hợp với CBGV,NV nhà trường, phụ huynh học sinh để nâng cao hiệu quả giáo dục học sinh.
3. Năng lực chuyên môn
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ĐH SPMN
- Trình độ ngoại ngữ: chứng chỉ TOEFLITP A2;
- Trình độ Tin học: UDCNTT cơ bản;
- Trình độ QLGD:  
- Lý luận chính trị: Trung cấp:
4. Kỹ năng
- Kỹ năng sử dụng phần mềm phục vụ công việc;
- Kỹ năng tổng hợp, phân tích, đề xuất giải pháp;
- Kỹ năng hiểu biết về tâm lý, năng lực của đội ngũ; phân công, giao việc phù hợp với năng lực và vị trí việc làm;
- Kỹ năng xây dựng, bảo quản, sử dụng hồ sơ quản lý, chỉ đạo,
- Kỹ năng vận dụng các nguyên tắc, phương pháp, hình thức trong chỉ đạo NV thực hiện nhiệm vụ bán trú đảm bảo quy định;
- Kỹ năng giao tiếp, ứng xử;
- Kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề nảy sinh trong thực tiễn giáo dục. 
B Nhóm nghề nghiệp chuyên ngành
 
Vị trí giáo viên MN
1. Năng lực chung
- Hiểu biết và nắm bắt kịp thời về chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật về lĩnh vực công tác.
- Nắm vững và thực hiện có hiệu quả kế hoạch, chương trình giáo dục; Xây dựng kế hoạch bài giảng bám sát kế hoạch hoạt động của tổ chuyên môn và chương trình hoạt động của nhà trường;
- Thực hiện hiệu quả kế hoạch của nhà trường, tổ chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học, tạo môi trường học tập mở, tổ chức lớp học, giáo dục tích cực nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục của nhà trường; kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, nề nếp của trẻ;
- Sử dụng hiệu quả tài sản, thiết bị dạy học, ĐDĐC phục vụ đổi mới dạy học mầm non theo phương châm “GD lấy trẻ làm trung tâm”, quản lý hồ sơ, sổ sách theo quy định.
2. Năng lực chuyên môn:
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: CĐ; ĐH SPMN
- Trình độ ngoại ngữ: Trình độ B:
- Trình độ Tin học: UDCNTT cơ bản
- Trình độ QLNN: 0
- Lý luận chính trị: 0
3. Kỹ năng
- Kỹ năng sử dụng phần mềm phục vụ công việc
- Kỹ năng thu thập và xử lí thông tin
- Kỹ năng giao tiếp, ứng xử, thuyết phục
- Kỹ năng vận dụng các phương pháp dạy học, sử dụng các thiết bị, phương tiện dạy học. 
- Kỹ năng xây dựng, bảo quản, sử dụng TTB, ĐDĐC…
- Kỹ năng vận dụng các nguyên tắc, phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục
- Kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề nảy sinh trong thực tiễn giáo dục...    
C Nhóm Chuyên môn nghiệp vụ dùng chung  
D
 
 
1
Nhóm hỗ trợ, phục vụ
 
Vị trí nhân viên kế toán
1. Năng lực chung:
- Nắm chắc các văn bản quy định về lĩnh vực kế toán
- Nắm vững các quy định của pháp luật, chế độ chính sách của nhà nước, văn bản hướng dẫn chỉ đạo của các cơ quan chuyên ngành về lĩnh vực tài chính - kế toán;
- Có năng lực chuyên môn về công tác tài chính - kế toán, sử dụng thành thạo phần phần mềm kế toán và các phần mềm liên quan.
- Nắm bắt kịp thời và hiểu rõ các mục tiêu và đối tượng quản lý, hệ thống các nguyên tắc và cơ chế quản lý của nghiệp vụ tài chính- kế toán;
- Có  năng lực làm việc và biết phối hợp cùng đồng nghiệp để hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm tiến độ và hiệu quả;
- Theo dõi, tổng hợp và lập báo cáo tình hình ngân sách tại đơn vị, cung cấp kịp thời các thông tin và báo cáo thống kê theo chế độ quy định để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của hiệu trưởng.
2. Năng lực chuyên môn
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ĐHKT
- Trình độ Tin học: UBCNTT cơ bản
3. Kỹ năng
- Kỹ năng giao tiếp, ứng xử
- Kỹ năng phối hợp trong công việc
- Kỹ năng xử lý tình huống, giải quyết vấn đề
- Kỹ năng phân tích, tổng hợp tình hình, báo cáo tài chính đơn vị
- Kỹ năng soạn thảo văn bản đúng thể thức, sử dụng các ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin theo yêu câu công việc;
- Kỹ năng quản lý hồ sơ, lưu trữ chứng từ, xử lý số liệu chính xác, đúng nguyên tắc.
- Kỹ năng lưu trữ các văn bản đi đến khoa học
 
 
2
 
 
Vị trí nhân viên văn thư, thủ quỹ
1. Năng lực chung
- Có kiến thức về quản lý văn bản hành chính Nhà nước.
- Nắm được cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị
- Hiểu rõ các quy chế của đơn vị về công tác văn thư, thủ quỹ
- Nắm vững các quy chế bảo mật văn thư, thủ quỹ
2. Năng lực chuyên môn
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: TC
- Trình độ Tin học: UDCNTT cơ bản
3. Kỹ năng
- Kỹ năng trình bày, báo cáo rõ ràng, mạch lạc
- Kỹ năng giáo tiếp, ứng xử, xử lý tình huống
- Kỹ năng phối hợp trong công việc
- Kỹ năng làm việc nhóm
- Kỹ năng biết sử dụng các ứng dụng, phần mềm công nghệ thông tin theo yêu cầu công việc;
- Kỹ năng biết sắp xếp công việc hợp lý và ưu tiên thực hiện công việc theo thời gian.
- Kỹ năng quản lý, thiết lập hồ sơ và lưu trữ văn bản hành chính, thủ tục hành chính theo quy định.
 
 
3
 
 
Nhân viên y tế
1. Năng lực chung
- Nắm được các quy định của pháp luật, chế độ chính sách của ngành, lĩnh vực và các kiến thức cơ bản về y tế học đường;
- Nắm rõ quy trình xây dựng các phương án, kế hoạch, có kiến thức am hiểu về công tác y tế học đường;
- Có phương pháp nghiên cứu, tổng kết và đề xuất, cải tiến nghiệp vụ chuyên môn;
- Có khả năng tham mưu xây dựng thực đơn khoa học, đảm bảo đủ dinh dưỡng, an toàn thực phẩm cho trẻ.
- Phối hợp trạm y tế phường tổ chức khám sức khỏe cho CBGV,NV và trẻ theo quy định.
- Quản lý hồ sơ sức khỏe của viên chức, nhân viên và học sinh, trang thiết bị y tế, danh mục thuốc tối thiểu, công tác phòng chống dịch bệnh, phòng tránh tai nạn thương tích, vệ sinh môi trường, y tế học đường...
- Cải tiến quy trình hoạt động, thu thập thông tin, theo dõi, thống kê tình trạng sức khỏe của trẻ hàng năm khoa học, quản lý hồ sơ sổ sách, thủ tục hành chính đúng nguyên tắc;
- Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh trẻ thực hiện các công việc về chăm sóc sức khỏe đối với trẻ theo định kỳ;
2. Năng lực chuyên môn
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: TC điều dưỡng
- Trình độ Tin học: UDCNTT cơ bản
3. Kỹ năng
- Kỹ năng sơ cứu một số tình huống về tai nạn, thương tích.
- Kỹ năng giao tiếp, ứng xử
- Kỹ năng phối hợp trong công việc
- Kỹ năng làm việc nhóm
- Kỹ năng xử lý tình huống
- Kỹ năng tổng hợp, phân tích, đề xuất giải pháp
- Kỹ năng soạn thảo văn bản đúng thể thức; sử dụng các ứng dụng, phần mềm công nghệ thông tin theo yêu cầu công việc;
- Kỹ năng sử dụng đúng mục đích, đúng quy định và hiệu quả thiết bị y yế của nhà trường.
 
 
 
4
 
 
Vị trí nhân viên bảo vệ
1. Năng lực chung
- Nắm bắt các văn bản quy định về pháp luật, chính sách của Đảng và Nhà nước;
- Có năng lực làm việc và biết phối hợp để hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm tiến độ và hiệu quả;
- Bảo vệ tài sản, an ninh an toàn nhà trường đảm bảo đúng theo quy định
2. Năng lực chuyên môn
- Biết sữa chữa thay thế các thiết bị điện, nước, ĐDĐC hư hỏng 
3. Kỹ năng
- Kỹ năng giao tiếp, ứng xử
- Kỹ năng phối hợp trong công việc
- Kỹ năng xử lý tình huống, giải quyết vấn đề
- Kỹ năng quản lý tài sản, bảo vệ an ninh an toàn của nhà trường
 
 
 
5
 
 
 
Vị trí nhân viên nuôi dưỡng
1. Năng lực chung
- Hiểu biết và nắm bắt kịp thời về chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật về lĩnh vực công tác.
- Có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng,
- Có năng lực phối hợp với đồng nghiệp để sáng tạo các món ăn, chế biến các món ăn phù hợp trẻ, phù hợp theo mùa, theo đặc điểm của địa phường.
- Có năng lực quản lý tài sản, đồ dùng, dụng cụ phục vụ bán trú của nhà trường...
2. Năng lực chuyên môn
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: CĐ, TC chế biến món ăn
- Trình độ Tin học: UDCNTT cơ bản
3. Kỹ năng
- Kỹ năng thu thập và xử lí thông tin
- Kỹ năng giao tiếp ứng xử
 - Kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề nảy sinh trong công việc…   
- Kỹ năng bảo quản, quản lý tài sản chung…
 
 

Nguồn tin: Admin::

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây