Đề án vị trí việc làm

Thứ năm - 08/07/2021 10:12
UBNDTHÀNH PHỐ HÀ TĨNH
TRƯỜNG MẦM NON BẮC HÀ
 
 
 
 
Số 81/ĐA-TMN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
 
          Bắc Hà, ngày 8 tháng 7 năm 2021
 
ĐỀ ÁN
 VỊ TRÍ VIỆC LÀM TRƯỜNG MẦM NON BẮC HÀ


I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN:
1. Khái quát đặc điểm, nội dung và tính chất hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập
1.1. Nội dung hoạt động của nhà trường:
- Quản lý giáo viên, cán bộ, nhân viên theo quy định của pháp luật để thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
- Tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ 36 tháng đến 72 tháng tuổi theo chương trình giáo dục mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
-  Huy động trẻ em lứa tuổi mầm non đến trường; tổ chức giáo dục hoà nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện phổ cập giáo dục MN cho trẻ em năm tuổi.
- Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật.
          - Quản lý, sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định của pháp luật.
          - Tổ chức cho giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia hoạt động xã hội trong cộng đồng.
          - Phối hợp với gia đình, các tổ chức và cá nhân trong cộng đồng thực hiện hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ.
- Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật
1.2. Đối tượng, phạm vi, tính chất hoạt động của nhà trường:
- Đối tượng: Tổ chức hoạt động chăm sóc giáo dục theo mục tiêu bộ chuẩn trẻ em 5 tuổi, mục tiêu chương trình giáo dục mầm non và quản lý trẻ trong độ tuổi từ 36 tháng đến 72 tháng tuổi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Phạm vi: Thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ giáo dục bậc học mầm non trên địa bàn phường Bắc Hà - thành phố Hà Tĩnh.
          - Tính chất: Tổ chức hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ từ 36 tháng đến 72 tháng tuổi.
1.3. Cơ chế hoạt động của nhà trường
Nhà trường thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của trường mầm non theo quy định trong Điều lệ trường mầm non.
Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học; báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện trước Hội đồng trường và các cấp có thẩm quyền;
Thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các hội đồng tư vấn trong nhà trường; bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó; đề xuất các thành viên của Hội đồng trường trình cấp có thẩm quyền quyết định; Quản lý giáo viên, nhân viên; quản lý chuyên môn; phân công công tác, kiểm tra, đánh giá xếp loại giáo viên, nhân viên; thực hiện công tác khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên, nhân viên; ký hợp đồng lao động (với nhà trường); tiếp nhận, giáo viên, nhân viên theo quy định của Nhà nước;
Quản lý trẻ từ 36 tháng đến 72 tháng tuổi và các hoạt động của trẻ do nhà trường tổ chức; xét duyệt kết quả đánh giá trẻ.
Quản lý tài chính, tài sản của nhà trường; Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với giáo viên, nhân viên, học sinh; tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường; thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục của nhà trường; Chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Ngành; thực hiện công khai đối với nhà trường;
2. Những yếu tố tác động đến hoạt động của nhà trường:
Nhà trường có 1 điểm trường, đóng tại 107 - đường Lý Tự Trọng - Phường Bắc Hà – Thành phố Hà Tĩnh với tổng diện tích xây dựng là 3.204m2. Năm học 2020 - 2021 nhà trường có 12 nhóm lớp với tổng số 380 cháu.
Những đặc điểm tình hình trên đã tác động đến hoạt động của nhà trường cụ thể như sau:
2.1. Yếu tố bên trong:
* Điểm mạnh:
- Thực hiện mục tiêu giáo dục mầm non theo quy định của Luật giáo dục và quy định của Điều lệ trường mầm non.
- Năm học 2020-2021: Nhà trường có 12 nhóm, lớp, với 380 cháu; tổ chức bán trú 100%.
- Đội ngũ CBGV, NV: 39 người, trong đó:
+ Cán bộ quản lý: 3  người: gồm 01 Hiệu trưởng và 02 Phó hiệu trưởng.
+ Giáo viên: 24 người, giáo viên chuyên biệt: 2
+ Nhân viên: 10 người, trong đó: biên chế: 01 người (nhân viên kế toán); hợp đồng 9 người (8 cô nuôi và 01 bảo vệ).
- Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trẻ, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc.
- Được nhà nước cấp ngân sách hoạt động.
- Được trang bị các thiết bị, kỹ thuật đáp ứng cho công tác quản lý bằng CNTT; thực hiện có hiệu quả dạy và học bằng giáo án điện tử; vận dụng tối đa ứng dụng CNTT vào quá trình tổ chức các hoạt động cho trẻ.
* Điểm yếu:
Hàng rào phía sau giáp với một số hộ gia đình được xây từ lâu năm nên đã xuống cấp.
2.2. Yếu tố bên ngoài:
- Chính quyền, Đảng ủy các cấp quan tâm, chỉ đạo kịp thời, sâu sát trong lĩnh vực giáo dục. Phụ huynh cơ bản đồng thuận, phối hợp tốt với nhà trường trong việc chăm sóc giáo dục trẻ.
- Các cấp kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn từ Trung ương đến địa phương.
- Các trang thiết bị đầy đủ, đáp ứng nhu cầu phục vụ dạy và học.
- Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn, thu nhập thấp, con em hộ nghèo, cận nghèo nhiều. 
- Một bộ phận người dân còn chưa quan tâm đến việc học của con em mình.
- Trường không có nhân viên văn thư, thủ quỹ, y tế.
II. CƠ SỞ PHÁP LÝ:
1. Văn bản pháp lý về việc thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập:
Trường Mầm non Bắc Hà thuộc địa bàn phường Bắc Hà thành phố Hà Tĩnh được sát nhập bởi trường mầm non II và mầm non Bắc Hà vào tháng 8 năm 2007. Năm 2011 trường chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập.
Luật giáo dục số 43/2019/QH 14 ngày 14 tháng 06 năm 2019.
Thông tư số 52/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ Trường mầm non.
Thông tư số 07/2009/TTLT-BNV-BGĐĐT ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Bộ Nội vụ và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo;
2. Các văn bản pháp lý về việc điều chỉnh, tăng, giảm chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập
Thông tư số 48/2011/TT-BGD ĐT, ngày 25 tháng 10 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chế độ lao động đố với giáo viên mầm non.
Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;
 Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGD ĐT-BNV, ngày 16 tháng 3 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các sở giáo dục mầm non công lập;
Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số qui định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;
Nghị định số 106/2020/NĐ-CP, ngày 15 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ, quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;
Thông báo số 35/2021 ngày 23 tháng 4 năm 2021 của UBND thành phố về biên chế sự nghiệp giáo dục.
3. Các văn bản pháp lý liên quan đến chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị sự nghiệp công lập.
Luật giáo dục số 43/2019/QH 14 ngày 14 tháng 06 năm 2019.
Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020, Thông tư ban hành Điều lệ Trường mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
4. Văn bản quy định về chức danh nghề nghiệp, cơ cấu viên chức và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập
Luật Viên chức số 58/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2010;
Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về Tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;
Thông tư số 25/2018/TT-BGDĐT ngày 8/10/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường mầm non;
Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 8/10/2018 Thông tư ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non;
Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập;
Công văn số 1115/SNV-XDCQ&TCBC ngày 24/6/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh về việc hướng dẫn xây dựng Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập;
Công văn số 1630/UBND-NV ngày 02 tháng 7 năm 2021 của UBND thành phố Hà Tĩnh về việc xây dựng Đề án vị trí việc làm trong các trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố Hà Tĩnh.
III. THỐNG KÊ VÀ PHÂN NHÓM CÔNG VIỆC THEO CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TÍNH CHẤT, MỨC ĐỘ PHỨC TẠP
1. Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý
1.1. Vị trí Hiệu trưởng.
1.2. Vị trí Phó hiệu trưởng.
2. Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành.
2.1. Vị trí giáo viên mầm non.
3. Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung (hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, tổ chức cán bộ, kế hoạch tài chính và các vị trí việc làm không giữ chức danh nghề nghiệp chuyên ngành của đơn vị sự nghiệp công lập).
4. Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ:
4.1. Vị trí nhân viên kế toán;
4.2. Vị trí nhân viên văn thư; thủ quỹ;
4.3. Vị trí nhân viên y tế;
4.4. Vị trí nhân viên nuôi dưỡng;
4.5. Vị trí lao công, bảo vệ.
IV. XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM
1. Danh mục vị trí việc làm tại đơn vị
Trường mầm non công lập: 37 vị trí
- Nhóm vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý, điều hành: 3 vị trí
- Nhóm Chức danh nghề nghiệp chuyên ngành: 24 vị trí
- Nhóm hỗ trợ, phục vụ: 10 vị trí (Có Phụ lục 01 kèm theo)
2. Khung năng lực của vị trí việc làm tại đơn vị
(Có Phụ lục 02 kèm theo)
3. Bản mô tả vị trí việc làm. (Có Phụ lục 03 kèm theo)
IV. XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM
1. Danh mục vị trí việc làm tại đơn vị
(Có Phụ lục 01 kèm theo)
2. Khung năng lực của vị trí việc làm tại đơn vị
(Có Phụ lục 02 kèm theo)
3. Bản mô tả vị trí việc làm (Có Phụ lục 03 kèm theo)
V. Xác định cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp
- Viên chức tương ứng với chức danh nghề nghiệp hạng I hoặc tương đương: Không;
- Viên chức tương ứng với chức danh nghề nghiệp hạng II hoặc tương đương: 25 người; 89,3%
- Viên chức tương ứng với chức danh nghề nghiệp hạng III hoặc tương đương: 2 người; 7,1%
- Viên chức tương ứng với chức danh nghề nghiệp hạng IV hoặc tương đương: 0
- Chức danh khác: 1 người; 3,6 %.
VI. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
Căn cứ vào đề án vị trí việc làm năm học 2021-2022, nhà trường đã rà soát, đối chiếu với số vị trí việc làm thực tại, trường mầm non Bắc Hà đề nghị:
- Giáo viên CSGD trẻ: 24 vị trí - 24 người.
- Y tế học đường:   (thiếu 01).
- Văn thư, thủ quỹ: (thiếu 01).
 
  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
Nguyễn Thị Hồng Vinh
 
 
 

Nguồn tin: Admin::

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây