Kế hoạch tài trợ vận động

Thứ năm - 03/10/2019 09:12
UBND THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
TRƯỜNG MẦM NON BẮC HÀ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:     /KH-MN

Bắc Hà, ngày   tháng 9  năm 2019

 
KẾ HOẠCH
VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ TRANG THIẾT BỊ, CSVC PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG
CHĂM SÓC GIÁO DỤC NĂM HỌC 2019 - 2020
 
Căn cứ Công văn số 5027/UBND-VX ngày 31/7/2019 của UBND Tỉnh Hà Tĩnh về việc hướng dẫn vận động tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ cho cơ sở giáo dục trên địa bàn Hà Tĩnh;
Căn cứ tình hình kinh tế của địa phương, đời sống của nhân dân trên địa bàn phường Bắc Hà;
Trường mầm non Bắc Hà xây dựng kế hoạch vận động tài trợ, ủng hộ trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động chăm sóc giáo dục năm học 2019 - 2020 cụ thể như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
1. Khái quát quy mô trường, lớp: Năm học 2019-2020, nhà trường có:
    Tổng số nhóm lớp: 12 nhóm lớp, 409 học sinh.
Trong đó:    - Mẫu giáo 5 tuổi:  4 lớp 
                    - Mẫu giáo 4 tuổi:  4 lớp
                    - Mẫu giáo 3 tuổi:  4 lớp         
2. Thuận lợi:
- Có các văn bản hướng dẫn  về quy trình thực hiện các khoản huy động.
- Phụ huynh có nhận thức hiểu biết và cùng phối kết hợp trong vấn đề xã hội hoá. Chấp hành nghiêm túc các quy định của nhà trường, địa phương.
- Đời sống phụ huynh khá tương đồng, chủ yếu là công chức và buôn bán nên không quá khó khăn về kinh tế.
3. Khó khăn:
Dãy nhà học 3 tầng phía nam do xây dựng từ lâu, nguyên là phòng học của trường THCS Lê Văn Thiêm được cảỉ tạo lại nên bong tróc các phần sơn, hệ thống vệ sinh thường xuyên hư hỏng, phía trước mặt trường là đường Lý Tự Trọng hẹp nên không đảm bảo an toàn cho cô và trẻ trong quá trình hoạt động.
Nhà hiệu bộ không đảm bảo an toàn không đủ điều kiện hoạt động
Do đặc thù ngành mầm non nên hàng năm nhà trường cần bổ sung rất nhiều đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học. Trong khi đó nguồn ngân sách cấp không đủ để nhà trường đầu tư xây dựng thêm.
II. MỤC ĐÍCH CỦA CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ:
Tuyên truyền, vận động, khuyến khích các tổ chức cá nhân tài trợ cho nhà trường nhằm mục đích để tăng cường CSVC, trang thiết bị trường, lớp, hỗ trợ các hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng, các hoạt động giáo dục thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa giáo dục của Đảng và Nhà nước.
Nhà trường không coi huy động tài trợ là điều kiện cho việc cung cấp dịch vụ giáo dục và không quy định mức tài trợ cụ thể đối với các nhà tài trợ. Các khoản tài trợ được tiếp nhận, quản lý và thực hiện một cách hiệu quả tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành.
Nhà trường không gắn điều kiện ràng buộc việc tài trợ với việc thụ hưởng dịch vụ giáo dục hoặc quyền hạn khai thác lợi ích kinh tế phát sinh từ các khoản tài trợ.
Việc quản lý và sử dụng các khoản tài trợ đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch theo quy định tại thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân. Công văn số 5027/UBND-VX ngày 31/7/2019 của UBND Tỉnh Hà Tĩnh về việc hướng dẫn vận động tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ cho cơ sở giáo dục trên địa bàn Hà Tĩnh;
III. ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LỢI - CÁC KHOẢN MỤC CẦN TÀI TRỢ.
1. Đối tượng hưởng lợi:
Đối tượng hưởng lợi chính là toàn thể học sinh trong trường, nếu nhận được tài trợ, học sinh được chăm sóc giáo dục trong môi trường có CSVC tốt, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi khang trang, hiện đại đáp ứng yêu cầu chăm sóc và giáo dục , góp phần giúp nhà trường thực hiện xuất sắc nhiệm vụ năm học
Tập thể CB-GV-NV được giảng dạy và công tác trong một môi trường sư phạm xanh - sạch - đẹp, có đầy đủ trang thiết bị, đồ dùng dạy học nhằm nâng cao hiệu quả công tác, đem đến chất lượng chăm sóc giáo dục tốt nhất phục vụ cho mọi đối tượng học sinh.
2. Các khoản mục cần tài trợ:
 Căn cứ thực trạng trang thiết bị, đồ dùng phục vụ dạy và học, nhà trường dự kiến xây dựng kế hoạch vận động tài trợ các trang bị thiết bị, đồ dùng phục vụ dạy và học cho hoạt động giáo dục năm học 2019 - 2020 như sau:
TT Tên đồ dùng, thiết bị Số lượng Đơn giá Dự kiến
số tiền
1 Mua bổ sung bàn học 38 cái 480.000 18,240.000
2 Làm sân khấu ngoài trời 40 m2 1.400.000 56.000.000
3 Mua thảm cỏ nhân tạo lát sân chơi 400m2 180.000 72.000.000
4 Cột ném bóng 12
 
800.000 9.600.000
5 Cổng chui 8 522.500 4.180.000
6 Lắp cửa nhôm kính phía sau, hành lang tầng 2, tầng 3 nhà học 3 tầng cũ 75m2 600.000 36.000.000
7 Sữa chữa nhỏ (trần nhà học 3 tầng,  gạch lát phòng học, tủ đồ dùng cá nhân trẻ, tủ ca cốc,  điện, nước, hệ thống vệ sinh, đồ chơi lớn, bàn, ghế, sạp…)     25.000.000
  Tổng cộng     221.020.000
IV. ĐỐI TƯỢNG VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ:
1. Các tổ chức, đơn vị doanh nghiệp.
2. Các cá nhân, phụ huynh có lòng hảo tâm, ủng hộ sự nghiệp giáo dục đào tạo.
V. HÌNH THỨC TÀI TRỢ:
Tài trợ bằng tiền hoặc bằng hiện vật.
VI. THỜI GIAN VẬN ĐỘNG, TIẾP NHẬN TÀI TRỢ:
Năm học 2019 - 2020 đến khi hoàn thành mục tiêu, nhu cầu vận động.
VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
BGH nhà trường căn cứ vào kế hoạch năm học và dự toán ngân sách xây dựng kế hoạch vận động các tổ chức cá nhân có lòng hảo tâm tài trợ bằng hiện vật hoặc kinh phí để tăng cường mua sắm CSVC, trang thiết bị hỗ trợ các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ báo cáo phòng GD-ĐT Thành phố Hà Tĩnh xin phê duyệt.
Thành lập tổ tiếp nhận tài trợ, phân công nhiệm vụ các thành viên có trách nhiệm phổ biến rộng rãi mục đích, ý nghĩa, nguyên tắc của hoạt động tài trợ; cung cấp thông tin về thời gian, địa chỉ, tên và số tài khoản tiếp nhận tài trợ.
+ Các tổ chức, cá nhân tài trợ bằng tiền thông qua Ban tiếp nhận tài trợ (bằng danh sách xác nhận tài trợ), ban tiếp nhận tài trợ có trách nhiệm chuyển giao kinh phí đã tiếp nhận về cho nhà trường. Nhà trường tiếp nhận và sử dụng kinh phí tài trợ theo đúng các văn bản hướng dẫn về nguyên tắc tài chính.
+ Các tổ chức, cá nhân tài trợ bằng hiện vật thông qua Ban tiếp nhận tài trợ (bằng văn bản xác nhận tài trợ), ban tiếp nhận tài trợ có trách nhiệm chuyển giao hiện vật đã tiếp nhận về cho nhà trường. Nhà trường tiếp nhận ghi tăng tài sản và thực hiện sử dụng và theo dõi tài sản theo quy định hiện hành.
+ Tổ chức thực hiện tổng kết đánh giá hàng năm về công tác tài trợ, báo cáo trước cuộc họp phụ huynh hàng năm.
+ Lập báo cáo thu - chi các khoản tài trợ và công khai kết quả thực hiện theo Công văn số 5027/UBND-VX ngày 31/7/2019 của UBND Tỉnh Hà Tĩnh về việc hướng dẫn vận động tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ cho cơ sở giáo dục trên địa bàn Hà Tĩnh và Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.
VIII. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:
Việc vận động tài trợ trang thiết bị, cơ sở vật chất hỗ trợ các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ phấn đấu hoàn thành trong năm học 2019-2020. Việc tuyên truyền về công tác vận động tài trợ được tiến hành thường xuyên liên tục trong cả năm học. Việc tiếp nhận tài trợ diễn ra ở mọi thời điểm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cá nhân và tổ chức có lòng hảo tâm.
Dự kiến việc huy động tài trợ trang thiết bị, CSVC hỗ trợ các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ sẽ được thực hiện trong năm học. Sau khi hoàn thành kế hoạch, nhà trường sẽ tiếp tục xây dựng các kế hoạch tiếp theo.
Trên đây là Kế hoạch vận động các tổ chức, cá nhân tài trợ trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ năm học 2019-2020, kế hoạch này đã được thông báo rộng rãi tới các cá nhân, các tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ giáo viên nhân viên trong nhà trường, đã được niêm yết công khai theo quy định.
 
Nơi nhận:
     - UBND phường Bắc Hà;
     - Lưu: VT.                                                                                   
 
 
 
 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
Nguyễn Thị Hồng Vinh
 
 
 

Nguồn tin: Admin:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây